Regelsæt

Frihavnsordningen – regelsæt

Gældende fra den 1. januar 2019

§1.0. Frihavnsordningen ejes og drives af Skive Søsportshavn. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse i Skive Søsportshavn, der tillige driver Frihavnsordningen. Bestyrelsen udpeger en FH ansvarlig. 

§1.1. Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de godkendes af administrationen af FH-ordningen, eller en repræsentant herfra, vedrørende besejlingsforhold og havnepladser. Der optages ikke enkeltpersoner.

§1.2. Tilsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til fartøjer der fører FH etiket, (se §3.) såfremt der er ledige pladser i havnen.

§1.3. FH ordningen omfatter kun fartøjer, der har den på FH etiketten påtrykte medlemshavn – og kun denne – som fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.

§1.4. Indmeldelse eller gentegning skal ske inden 31.12.xx til Skive Søsportshavn, Frihavnsordningen på hjemmesiden: www.Frihavne.dk

Eller alternativt via mail: mail@flidhavne.dk Indmeldelse gælder for et år. 01.01.xx til 31.12.xx. Der skal oplyses:

-  Havnens navn og adresse
-  Kontaktperson med kontaktdata
-  Ønsket antal FH etiketter, samt adresse hvortil de skal sendes

Nye medlemmer oprettes af SSH, og medlemmet får herefter tilsendt Login og Password til medlemssektionen på www.Frihavne.dk. Det er medlemshavnens eget ansvar at holde stamdata opdateret på: www.Frihavne.dk Indmeldelse eller gentegning efter 31.12 vil blive pålagt gebyr efter gældende prisliste.

§2.1. Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn til reduceret havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter fire døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.

§2.2. Havnene kan opkræve:
-  FH gæsteleje, maks. 1/3 af prisen for en gæstesejler. Opkræves gæsteleje ud fra bådens størrelse, kan denne graduering videreføres til FH sejlere.
-  El efter forbrug fra ankomstdagen. Afregnes efter måler, eller maks. Dkk 15,00 pr. døgn, hvis der ikke er måler på havnen.
-  Øvrige ydelser, som også havnens faste medlemmer og gæstesejlere betaler for, må afregnes til samme priser som for havnens faste medlemmer og gæstesejlere.

Der skal efter ønske udstedes kvittering på ovenstående.

§2.3. Priser fra §2.2. skal oplyses ved opslag på havnen, samt på havnens hjemmeside.

§2.4. Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordningens navn.

§3. Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.

§4. FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som parkeringsordning.

For at undgå misforståelser, skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.

§5. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i samme havn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.

§6. De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH ordningen og orientere om ordningens omfang.

Dette kan desuden ses på: www.Frihavne.dk

§7. Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere, underrettes FH administrationen omgående på:

e-mail: mail@frihavne.dk, telefon: +45 2237 8149 kontaktformular: www.Frihavne.dk

Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfælde kunne finde sted.

§8. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt, tillige med det i havnen gældende ordensreglement. Det gælder også førerens pligt til, ved anløb, at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

Skive, Januar 2019

Skive Søsports Havn Frihavnsordningen

  • Dansk
  • Deutch
  • English